Onderwijs

Typisch basisschool Gerardus Majella

Onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool Gerardus Majella alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Ambities/Schoolplan 2023-2026
Eén keer per vier jaar stellen we een nieuw schoolplan op. De huidige schoolplanperiode loopt van 2023 tot 2026. Hierin beschrijven we welke ambities we hebben en welke acties we daarvoor moeten uitvoeren.

In jaarplannen werken wij deze ambities steeds uit, evalueren we de voortgang en stellen we de doelen waar nodig bij. Dit schooljaar wordt ons schoolplan nog in een poster grafisch vormgegeven. Voor nu kunt u het gehele schoolplan lezen via deze link: schoolplan 2023-2026

Onze Schoolplanposter vindt u hier.

Onze speerpunten in het kort

Professionele schoolcultuur

Wij werken toe naar een zichtbare en merkbare sterke kwaliteitscultuur waarbij we onze kwaliteit ook waarborgen. We weten onze ambities ook stapsgewijs te realiseren en benutten daarbij de interne specialisten optimaal zodat onze leerlingen, leerkrachten en ouders daarvan profiteren. Daarbij zorgen wij dat ons onderwijs passend is voor bijna alle leerlingen.

Samenwerking

Wij onderzoeken en ondernemen vormen van samenwerking, zowel binnen onze school als met samenwerkingspartners en andere scholen. Deze samenwerkingen leveren ons nieuwe inzichten om ons onderwijs te blijven ontwikkelen in het belang van onze leerlingen.

Toekomst van de school

Wij hebben actuele visie op een leeromgeving waarin onze leerlingen optimaal worden uitgedaagd tot leren; een contextrijke leeromgeving. Hierbij bereiden wij ons voor op de mogelijk toekomstige ontwikkelingen rondom de huisvesting van de school.

Eigenaarschap van leerlingen

De leerkrachten ontwikkelen vaardigheden om als leercoach de verantwoordelijkheid voor eigen leren steeds meer bij leerlingen te leggen, passend bij hun ontwikkeling. Daarbij geven wij ruimte aan leerlingen die dit ook aankunnen en ondersteunen de leerkracht bij het maken van keuzes. Daarbij is de samenwerking met de ouders heel belangrijk. Ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind en onze leerling. Wij willen onze leerlingen leren ook zelf over hun eigen ontwikkeling te kunnen praten. Wat ze willen leren en wat ze nodig hebben om dat ook te kunnen leren.

Burgerschap (wereldgericht onderwijs)

Wij werken vanuit onze visie en ambities naar wereldgericht onderwijs (burgerschap, wetenschap & technologie) wat past bij onze leerlingen en de toekomstige maatschappij waarin zij komen te leven. Het aanbod voor burgerschap, wetenschap en technologie integreren wij in onze lessen. En wij leren onze leerlingen kennis en vaardigheden waarbij zij worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen.


In jaarplannen werken wij onze ambities uit het schoolplan steeds uit, evalueren we de voortgang en stellen we de doelen waar nodig bij.

In het jaarverslag staat enige privacygevoelige informatie staat, waardoor wij deze niet delen op de website. Heeft u interesse in ons jaarplan, dan ligt deze ter inzage bij de directie.

Onze ambities voor 2024 zijn:

Volgt


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren zij spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

Kerngebieden van ons lesprogramma zijn:

 • Taal- en begripsvorming;
 • Motorische ontwikkeling;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Beginnende geletterdheid;
 • Rekenkundige oriëntatie.

Tijdens de speel-/werktijd zetten we divers ontwikkelingsmateriaal in, zodat onze leerlingen optimaal ontdekkend kunnen leren. Dit zijn materialen die een bepaalde ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit kan zijn: tellen, taal, kleuren, begrippen, vormen, etc. Dit materiaal is onder andere gericht op de taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling.


Op Gerardus Majella werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt er ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toetsgegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de kinderen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en in onze weekplanning. De weekplanning is een werkdocument, na een toets worden de doelen geëvalueerd en de planning bijgewerkt. De leerkrachten bespreken bijzonderheden met de intern begeleider (IB-er).

Het beleid van onze school is erop gericht voortdurend de eigen ontwikkeling te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het evalueren doen wij op verschillende niveaus: leerling-, leerkracht-, groep- en schoolniveau.

Er wordt continu cyclisch gewerkt:

 1. Er worden gegevens verzameld (bijvoorbeeld toets- of observatiegegevens). Deze gegevens worden grondig geanalyseerd.
 2. Er worden heldere en passende doelen geformuleerd, die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling (deze staat continu centraal).
 3. We stellen een plan op voor de nieuwe periode.
 4. We voeren het plan uit, evalueren tussentijds en stellen het plan indien nodig bij.

Deze cyclische manier van werken zorgt ervoor dat we het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen goed in kunnen schatten. Het aanbod dat ze krijgen, past bij de ontwikkeling die ze doormaken en helpt ze verder te groeien.


Wij begeleiden onze kinderen, in verbondenheid met hun omgeving tot zelfbewuste toekomstige wereldburgers, die verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen ontwikkeling en groeien.

 

Op de Gerardus Majella school willen we:
samen met anderen…
dat het kind eigenaar is…
in een prettige omgeving.

samen met anderen…
De school is een centrale plek in het dorp, het zorgt voor verbinding. In samenspraak met ouders (en eventueel externe specialisten) wordt de beste manier van aanpak en ondersteuning gevonden. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en waarderen elkaars inbreng.

dat het kind eigenaar is…
Wij willen dat alle kinderen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Door ze inzicht te geven in hun eigen doelen en vaardigheden zullen ze meer betrokken raken. De leerkracht heeft hoge verwachtingen en een coachende rol.

in een prettige omgeving.
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling nauwgezet. Hierdoor kunnen we tijdig interventies plegen om kinderen zelfvertrouwen te geven en/of te behouden.


Op Gerardus Majella streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal (inclusief spelling), rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, Kindbegrip (sociaal-emotionele ontwikkeling) en IEP eindtoets (groep 8) en stelt deze centraal in de tweejaarlijkse opbrengstanalyse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methodegebonden en niet-methodegebonden (CITO) toetsen af. Bij methodegebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toetsgegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Minimaal tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de kinderen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

 


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.02PO

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.

De school hoeft het niet alleen te doen.

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.

Ons samenwerkingsverband heeft het volledig dekkend netwerk samengevat in een poster: Praatplaat Dekkend Netwerk SWV 2202.PO

Het schoolondersteuningsprofiel van de Franciscusschool

In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een schoolondersteuningsprofiel (link volgt) opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Catent Passend Onderwijs

De CCAT is een commissie waar leden van het Expertiseteam van Catent aan deelnemen en heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de onderwijsadviseur/orthopedagoog vanuit het Expertiseteam van Catent, ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de  leerling en de  handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het school-ondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens kan de CCAT beslissen over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. Voor sommige scholen geldt dat deze taak ligt bij een commissie van het samenwerkingsverband, waarbij veelal ook onderwijsadviseurs vanuit Catent aansluiten.

In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de website van Catent: Passend onderwijs Catent en op www.passendonderwijs.nl


Op de Gerardus Majellaschool streven we naar een veilige en positieve omgeving waarin kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen. We investeren in goede relaties met de kinderen en werken samen met ouders om de ontwikkeling van elk kind te ondersteunen. We geloven in de kracht van positieve psychologie en het belang van veerkracht voor de toekomst van ieder kind. We betrekken de kinderen bij hun eigen ontwikkeling en volgen hun sociaal-emotionele ontwikkeling nauwgezet. De leerkracht heeft een coachende rol en werkt aan een goede relatie met de leerlingen. We hanteren heldere regels en routines en stellen grenzen met respect voor de wensen en behoeften van het kind. We streven naar een basisklimaat gericht op positiviteit, voorspelbaarheid en gedragsregulering voor alle leerlingen.

De pedagogische basishouding van onze leerkrachten en ondersteuners laat zich kenmerken door:

 • Nieuwsgierigheid naar de belevingswereld van kinderen
 • Sensitiviteit op het welbevinden van ieder kind en de groep in zijn geheel
 • Voorspelbaarheid in regels & routines
 • Positiviteit in taalgebruik en een respectvolle/neutrale houding jegens kinderen
 • Ondersteuning en/of begrenzing met oog voor de wensen en behoeften van het kind
 • Gedeelde verantwoordelijkheid

Onze kernwaarden

Betrokkenheid

Respect

Veiligheid

Ondersteuning

Verbondenheid

Eigenaarschap

Zelfvertrouwen

Onze visie op identiteit en levensbeschouwelijk burgerschap

Als katholieke basisschool hechten wij veel waarde aan onze katholieke identiteit en levensbeschouwelijk burgerschap. Wij geloven dat het belangrijk is om kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook te begeleiden in hun ontwikkeling als mens, medemens en lid van de samenleving. Onze kernwaarden verbondenheid, verantwoordelijkheid, verwondering, veiligheid en nieuwsgierigheid vormen de basis van ons onderwijs en dragen bij aan het leren leven en samenleven met anderen op zinvolle wijze, met plezier en een waarde(n)vol resultaat voor de wereld van morgen. 

Wij zijn onderdeel van Stichting Catent en verbinden onze kernwaarden daarom ook aan de kernwaarden van onze stichting; Ruimte, Relatie, Respect en Vertrouwen zijn de wortels van ons bestaan. Wij willen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen en dat zij leren omgaan met verschillen. Respect is voor ons een werkwoord, waarbij we omzien naar elkaar en de situatie vanuit het perspectief van de ander kunnen herzien. Door een gelijkwaardige relatie aan te gaan met iemand die je nodig heeft, groeit vertrouwen en wordt 1+1=3. Partnerschap vraagt om vertrouwen en verbondenheid, zowel met elkaar als met de wereld om ons heen. 

Daarnaast willen wij kinderen leren om veerkrachtig te zijn en om te gaan met tegenslag omdat wij de overtuiging hebben dat zij zo goed toegerust zijn op deelnemen aan de toekomstige maatschappij. Dit doen we door positiviteit en optimisme te voeden en kinderen leren dankbaar te zijn, te genieten en goed voor zichzelf en de ander te zorgen. Daarnaast willen we kinderen bewust maken van hun kwaliteiten en deze inzetten om doelen te bereiken. Door te leren omgaan met tegenslag en te vergeven, ontwikkelen kinderen veerkracht en een positieve mindset. 

 Wij willen kinderen ook ruimte geven voor levensvragen en zingeving. We willen kinderen laten kennismaken met verhalen, opvattingen, rituelen, symbolen, normen en gebruiken uit onze cultuur. Dit doen we respectvol en met ruimte voor andere perspectieven. We willen kinderen leren om te ontdekken wie ze zijn in deze wereld en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

 Goed burgerschapsonderwijs gaat voor ons over het toerusten van kinderen om op basis van eigen idealen, maatschappelijke waarden en normen te functioneren in een democratische en diverse samenleving. Dit doen we door kinderen kennis en vaardigheden aan te bieden en hen te stimuleren om eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. We willen kinderen leren om zich niet alleen in de huidige samenleving te handelen, maar ook andere mogelijke inrichtingen van de samenleving te verbeelden. Door kinderen actief aan de slag te laten gaan met onderwerpen die een spanning kennen tussen individuele en collectieve belangen of waarden, leren zij handelingsperspectieven te ontwikkelen en tot (nieuwe) inzichten, besluiten en oplossingen te komen. Zo stelt ons onderwijs kinderen in staat om zich voor te bereiden op hun toekomstige rol als burger en bij te dragen aan een betere wereld.
 

In de Schoolgids 2024 2025 leest u hoe wij onze school organiseren.

Wij hopen dat u deze gids met plezier leest.