Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Gerardus Majella.

Medezeggenschapsraad

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 5 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Op dit moment kent de MR de volgende leden:

Voorzitter: R. Rolfes (juf Ria)

Secretaris: A. Steffens (juf Alinda)

Leden oudergeleding: D. Juurlink (Dolf) & H.Gels (Hilde)

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van de school die helpt bij het organiseren van activiteiten zoals het schoolreisje en feestdagen. De ouderraad vergadert zo’n zes keer per jaar over allerlei onderwerpen. Namens het team sluiten één of twee van de leerkrachten aan bij de vergaderingen van de ouderraad.

De Ouderraad heeft de volgende samenstelling:

Secretaris: Cindy Nijenstein
Penningmeester: Daniëlle Blaauw
Leden: Daniëlle Juurlink
Miranda v/d Velde
Job Meijer
Dennis Wendker (contactpersoon oud papier)
Vanuit personeel: Wilma Grol
Marja Horstman

Oud papier

Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede aan de kinderen/school. Alle ouders helpen ons bij het ophalen van oud papier o.l.v. de ouderraad.

Luizencontrole
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis, met als doel om school en ouders te ondersteunen bij het tijdig signaleren van hoofdluis. We zijn erg blij met de vrijwillige ouders die ons daarbij helpen! Aan de kapstokken hebben de kinderen allemaal hun eigen ‘luizenzak’ waar ze hun jas en accessoires (zoals sjaal en handschoenen) in kunnen doen. Dit gebruiken we om hoofdluisbesmetting te voorkomen.


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 t/m 4 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 12.00
5 t/m 8 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15


Vakanties en vrije dagen

VAKANTIES  
Herfstvakantie 15 okt t/m 23 okt ‘22
Kerstvakantie 24 dec ’22 t/m 8 jan ‘23
Voorjaarsvakantie 25 febr. t/m 5 mrt ‘23
Meivakantie 22 april t/m 7 mei ‘23
Zomervakantie 22 juli t/m 3 sept ‘23
VRIJE DAGEN
< kerstvakantie 23 december 2022
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Vrijdag na Hemelv. 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
<zomervakantie 21 juli 2023 (12.00 u)
STUDIEDAGEN
Studiemiddag Do. 29/9 12.00 uur
Stichtingsdag Woe. 5 oktober 2022
Studiedag Ma. 24/10
Sinterklaasmiddag Ma. 5/12 12.00 uur
Studiedagen Di 7/2 + Woe. 8/2
Studiedag Do. 30/3
Koningsspelen middag Vrij. 21/4 12.00 u
Studiemiddag Di. 6/6 12.00 u
Sportdag Di. 13 juni

Groep 1 t/m 4 vrij

Studiedag Ma. 26/6 & Di. 27/6

 

 Verantwoordeing schooltijden

Elke school moet zich aan de voorgeschreven wettelijke schooluren houden. In acht schooljaren moeten de kinderen 7520 uur les hebben gehad. De rijksoverheid heeft dat in twee delen opgesplitst. De kinderen in de onderbouw moeten minimaal 3520 uur les krijgen en in de bovenbouw is het minimaal 3760 uur.

Hieronder kun je zien dat onze kinderen ruim aan de wettelijke schooluren komen. Daardoor kunnen we elk jaar ook gebruik maken van een aantal margedagen.

Urenberekening

1/10/2022 – 1/10/2023 (geen za. 30 sept 2023) = 52x aantal uren p/w

Lestijd groep 1 t/m 4: 25 uur p/w

Lestijd groep 5 t/m 8: 26,25 uur p/w

 

  Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 TOTAAL (totaal min. 7520)

Groep 1 t/m 4: 3703 (min. 3520)

Groep 5 t/m 8: 3882 (min. 3760)

Totaal: 7.585 (in 8 jaar) – 7.520 (minimum)= 65 marge-uren totaal

 

Marge 2022-2023:

65 uur/8 jaar = 8,125 uur per jaar

8,125  / 5 ¼ uur p/d = 1 ½ margedagen

Totaal aan uren 1300 1365
Totaal aan vakanties 300 315
Totaal aan vrije dagen 26 ¼ 33 ¾
Totaal aan extra vrij 48 45 ¾
Totaal lesuren 22-23 925 ¾ 970 ½   

 


M. Essenburg-Blaauw Directeur (a.i.)
W. Rogge Intern begeleider & waarnemend directeur
W. Grol Leerkracht groep 1-2
L. de Vries Leerkracht groep 3-4
E. Wehkamp Leerkracht groep 3-4
R. Rolfes Leerkracht groep 5-6
R. Klasens (junior)Leerkracht 5-6
M. Horstman Leerkracht groep 7-8
A. Steffens Leerkracht groep 7-8
I. Roewen Onderwijsassistent
R. Levelink Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal
M. Heijnen Conciërge
W. v/d Wel Interieurverzorgster

Voor de financiering van activiteiten vraagt Gerardus Majella ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren:

  • Het Sinterklaasfeest
  • De Kerstviering
  • Een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval
  • De schoolreisjes

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling.


Minimaal twee keer per jaar vinden er ontwikkelgesprekken van 10 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 10 weken onderwijs. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral ingaan op het welbevinden van de kinderen binnen de groep. De tweede ronde ontwikkelgesprekken vindt plaats na afname van de Cito-Middentoetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van de kinderen ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. De kinderen ontvangen hun eerste rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de Cito-Eindtoetsen, ontvangen de kinderen het tweede rapport en vinden de (facultatieve) gesprekken hierover plaats.

Heb je buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht ouders/verzorgers uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


Met het oog op de gezondheid van leerlingen en in het kader van bescherming van de medewerkers heeft het College van Bestuur van Catent een reglement Medicijnverstrekking opgesteld. In dit reglement zijn de regels voor medewerkers betreffende het verstrekken van medicijnen dan wel het verrichten van medische handelingen, vastgelegd.

 

Dit reglement schrijft ons voor dat:

  • Dat medewerkers van Catent in principe geen medicijnen toedienen, tenzij hier expliciet toestemming van het College van Bestuur voor is gegeven op verzoek van ouders
  • Dat wij met grote terughoudendheid een eenvoudig (pijnstillende) middel verstrekken wanneer een leerling klaagt over pijn. In beginsel na overleg met ouder/verzorger.
  • Dat er in geen geval medische handelingen door medewerkers van Catent worden uitgevoerd die vallen onder de in de wet BIG benoemde ‘voorbehouden handelingen’

Bij uitzondering kan een medewerker o.b.v. vrijwilligheid niet-voorbehouden (risicovolle) handelingen in opdracht van een bevoegde zorgverlener uitvoeren.

  • Uitzonderingen vormen levensbedreigende danwel acute noodsituaties. Wij zullen dan direct handelen en de huisarts inschakelen of desgewenst 112 bellen. Uiteraard schakelen we u als ouders dan ook direct in. Bij minder hoge noodzaak zullen we u na schooltijd benaderen om u bij te praten over een ongelukje of bv. valpartij onder schooltijd. Dat geldt alleen voor zorgelijke valpartijen op bv. hoofd of bv. verstuikingen.

Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft Stichting Catent een gedragsprotocol opgesteld. Klik hier voor de gedragscode van Stichting Catent. Als aanvulling op het gedragscode heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directeur.

Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen door het afnemen van een digitale vragenlijst waarbij onze leerlingen aangeven hoe zij de veiligheid beoordelen.

In geval van pestgedrag is W. Rogge (juf Wendy) ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is R. Rolfes (juf Ria). Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Catent.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is hier te vinden.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden:
E. Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Elke week ontvangen ouders/verzorgers een digitale weekkaart. Hierop worden alle uitnodigingen, mededelingen enz. voor de komende schoolweek vermeld.

Wilt de weekkaarten in uw mailbox ontvangen? Leuk! Meld u hier aan voor onze weekkaart.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor ouders/verzorgers. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van Gerardus Majella heeft deze schoolgids samengesteld om ouders/verzorgers te helpen bij het kiezen van een school voor hun kind(eren). In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op Gerardus Majella halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Lees hier de Schoolgids 22-23.