Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Gerardus Majella.

Medezeggenschapsraad

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 5 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Op dit moment kent de MR de volgende leden:

Voorzitter: W. Rogge (juf Wendy)

Secretaris: A. Steffens (juf Alinda)

Leden: T. Kaspers

C. Striper

Adviserend lid: L. Groeneveld-Wijmenga 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van de school die helpt bij het organiseren van activiteiten zoals het schoolreisje en feestdagen. De ouderraad vergadert zo’n zes keer per jaar over allerlei onderwerpen. Namens het team sluiten één of twee van de leerkrachten aan bij de vergaderingen van de ouderraad.

De Ouderraad heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter: vacature

Secretaris: C. Nijenstein (contactpersoon oud papier)

Penningmeester: D. Blaauw

Leden: W. Conijn

D. Juurlink

M. Post

Vanuit het personeel:

W. Grol (juf Wilma)

M. Horstman (juf Marja)

Schooladviescommissie (SAC)

De SAC is een klankbordgroep die een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Zij staan de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school.

De leden zijn: M. Conijn

R. Rolfes (juf Ria)

Oud papier

Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede aan de kinderen/school. Alle ouders helpen ons bij het ophalen van oud papier o.l.v. de ouderraad.

Luizencontrole
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis, met als doel om school en ouders te ondersteunen bij het tijdig signaleren van hoofdluis. We zijn erg blij met de vrijwillige ouders die ons daarbij helpen! Aan de kapstokken hebben de kinderen allemaal hun eigen ‘luizenzak’ waar ze hun jas en accessoires (zoals sjaal en handschoenen) in kunnen doen. Dit gebruiken we om hoofdluisbesmetting te voorkomen.


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 t/m 4 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 12.00
5 t/m 8 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15


Vakanties en vrije dagen

Data Vakanties

za 16 oktober t/m zo 24 oktober 2021

Herfstvakantie

 za 25 december 2021 t/m zo 9 januari 2022

Kerstvakantie

za 19 februari t/m zo 27 februari 2022

Voorjaarsvakantie
Vr 15 april t/m ma 18 april 2022 Goede vrijdag + 2e paasdag
Woe 27 april 2022 Koningsdag

za 30 april t/m zo 8 mei 2022

Meivakantie
Do 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Vr 27 mei 2022 Dag na Hemelvaart
Ma 6 juni 2022 2e pinksterdag

16 juli t/m 28 augustus 2022

Zomervakantie

 

Feestdagen Dag Datum
1e Kerstdag Zaterdag 25 december 2021
2e Kerstdag Zondag 26 december 2021
Oudejaarsdag Zaterdag 31 december 2021
Nieuwjaarsdag Zondag 1 januari 2022
Goede vrijdag Vrijdag 15 april 2022
1e Paasdag Zondag 17 april 2022
2e Paasdag Maandag 18 april 2022
Koningsdag Woensdag 27 april 2022
Dodenherdenking Woensdag 4 mei 2022
Bevrijdingsdag Donderdag 5 mei 2022
Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 2022
1e Pinksterdag Zondag 5 juni 2022
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022

 

Vrije dagen Datum
Studiedag 15 september 2021
Studiedag 9 november 2021
Vrije middag 3 december 2021
Vrije middag 24 december 2021
Studiedag 13 januari 2022
Vrije middag 22 april 2022
Studiedag 25 mei 2022
Onderbouw vrij ivm sportdag 16 juni 2022
Vrije middag 15 juli 2022

 Verantwoordeing schooltijden

Elke school moet zich aan de voorgeschreven wettelijke schooluren houden. In acht schooljaren moeten de kinderen 7520 uur les hebben gehad. De rijksoverheid heeft dat in twee delen opgesplitst. De kinderen in de onderbouw moeten minimaal 3520 uur les krijgen en in de bovenbouw is het minimaal 3760 uur.

Hieronder kun je zien dat onze kinderen ruim aan de wettelijke schooluren komen. Daardoor kunnen we elk jaar ook gebruik maken van een aantal margedagen.

Uren per week Uren per jaar x40 Eraf feest-dagen Eraf vier studiedagen Totaal aantal uren
Groep 1 25 1000 -37=963 -21=942 942 Uren in de onderbouw

3768

Groep 2 25 1000 -37=963 -21=942 942
Groep 3 25 1000 -37=963 -21=942 942
Groep 4 25 1000 -37=963 -21=942 942
Groep 5 26,25 1050 -37=1013 -21=992 992 Uren in de bovenbouw

3968

Groep 6 26,25 1050 -37=1013 -21=992 992
Groep 7 26,25 1050 -37=1013 -21=992 992
Groep 8 26,25 1050 -37=1013 -21=992 992

 

Margeuren = 216 in acht jaar

216:8=27 uur per jaar

27:5,25 uur= 5 margedagen per jaar


L. Groeneveld-Wijmenga Directeur (tijdelijk afwezig)
W. Rogge Intern begeleider & waarnemend directeur
M. Essenburg Waarnemend directeur
W. Grol Leerkracht groep 1-2
L. de Vries Leerkracht groep 3
E. Wehkamp Leerkracht groep 4-5
R. Rolfes Leerkracht groep 4-5
E. Levelink Leerkracht 6-7
M. Horstman Leerkracht groep 7-8
A. Steffens Leerkracht groep 7-8, leerkracht 1-2 (di)
I. Roewen Onderwijsassistent groep 1-2-3 (do & vrij)
R. Levelink Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal
M. Heijnen Conciërge
Hilda Interieurverzorgster

In het voorjaar van 2020 hebben we een enquête verspreid onder ouders/verzorgers. 94% van de ouders/verzorgers heeft gestemd voor een continurooster. Vanaf augustus 2020 stappen we over op een continurooster. In ons continurooster hebben de kinderen 30 minuten pauze tijdens lunchtijd en blijven alle kinderen op school eten. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.


Voor de financiering van activiteiten vraagt Gerardus Majella ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren:

  • Het Sinterklaasfeest
  • De Kerstviering
  • Een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval
  • De schoolreisjes

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling.


Minimaal twee keer per jaar vinden er rapportgesprekken van 10 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 10 weken onderwijs. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral ingaan op het welbevinden van de kinderen binnen de groep. De tweede ronde rapportgesprekken vindt plaats na afname van de Cito-Middentoetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van de kinderen ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. De kinderen ontvangen hun eerste rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de Cito-Eindtoetsen, ontvangen de kinderen het tweede rapport en vinden de (facultatieve) gesprekken hierover plaats.

Heb je buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht ouders/verzorgers uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


Binnen stichting Catent is samen met een jurist onderzocht hoe voorkomen kan worden dat leerkrachten kunnen belanden in juridische procedures rondom medisch handelen. De conclusie van dit onderzoek is dat leerkrachten geen medicijnen aan leerlingen mogen verstrekken en geen medische handelingen mogen verrichten, ze zijn immers niet medisch onderlegd en zouden in geval van verwijtbaar medisch handelen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Dit is vastgelegd in een reglement voor alle scholen binnen Catent.

Uiteraard moeten en blijven we wel eerste hulp verlenen, bijv. een pleister plakken of een verbandje aanleggen. Ook moeten en blijven we bij een ernstige acute situatie hulp verlenen c.q. de huisarts inschakelen of 112 bellen. Vanzelfsprekend zullen we u als ouders/verzorgers dan altijd direct op de hoogte brengen.

Wanneer een kind medicijnen moet innemen tijdens schooltijden, zullen ouders/verzorgers daarvoor een medicijnverklaring moeten invullen. Zo’n medicijnverklaring kun je op school opvragen.

Klik hier voor het protocol van Stichting Catent.
Klik hier voor de overeenkomst verstrekking geneesmiddelen.


Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft Stichting Catent een gedragsprotocol opgesteld. Klik hier voor de gedragscode van Stichting Catent. Als aanvulling op het gedragscode heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directeur.

Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen door het afnemen van een digitale vragenlijst waarbij onze leerlingen aangeven hoe zij de veiligheid beoordelen.

In geval van pestgedrag is W. Rogge (juf Wendy) ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is R. Rolfes (juf Ria). Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Catent.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is hier te vinden.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden:
E. Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor ouders/verzorgers. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van Gerardus Majella heeft deze schoolgids samengesteld om ouders/verzorgers te helpen bij het kiezen van een school voor hun kind(eren). In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op Gerardus Majella halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Klik hier om de schoolgids van Gerardus Majella te lezen.