Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Gerardus Majella.

Heeft u een kind op Gerardus Majella en bent u als ouders gescheiden? Dan is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van het kind vanuit de school verlopen. Wij volgen hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht richting gescheiden ouders.

Gerardus Majella onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Wij richten ons primair op onze pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid richting de kinderen.

Wanneer ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven beide ouders in gelijke mate recht op informatie en consultatie door onze school houden. In geval van (mede) gezag bestaat onze informatieverstrekking ten minste uit:

 • het verstrekken van de schoolgids,
 • de weekkaarten,
 • de rapporten/toets-resultaten van de kinderen in kwestie en overige relevante informatie over de kinderen;
  uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
  verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan;
  inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.
Onze school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van belangrijke aangelegenheden met betrekking tot uw kind.

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
Gerardus Majella respecteert de gezinssituatie waarin de kinderen leven. Wij hebben echter geen informatieplicht richting een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij de inschrijving van een leerling moet u als ouders melding doen van de gezinsrelatie en van de gezag relatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend, net als de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.


Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Wendy Rogge. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Catent.

Interne Klachtencommissie

Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie). Deze bestaat uit:

Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement kunt uvindenvia: klachtenregeling.

Landelijke Klachtencommissie

Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie:
stichting GCBO.

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl


Met het oog op de gezondheid van leerlingen en in het kader van bescherming van de medewerkers heeft het College van Bestuur van Catent een reglement Medicijnverstrekking opgesteld. In dit reglement zijn de regels voor medewerkers betreffende het verstrekken van medicijnen dan wel het verrichten van medische handelingen, vastgelegd.

 

Dit reglement schrijft ons voor dat:

 • Dat medewerkers van Catent in principe geen medicijnen toedienen, tenzij hier expliciet toestemming van het College van Bestuur voor is gegeven op verzoek van ouders
 • Dat wij met grote terughoudendheid een eenvoudig (pijnstillende) middel verstrekken wanneer een leerling klaagt over pijn. In beginsel na overleg met ouder/verzorger.
 • Dat er in geen geval medische handelingen door medewerkers van Catent worden uitgevoerd die vallen onder de in de wet BIG benoemde ‘voorbehouden handelingen’

Bij uitzondering kan een medewerker o.b.v. vrijwilligheid niet-voorbehouden (risicovolle) handelingen in opdracht van een bevoegde zorgverlener uitvoeren.

 • Uitzonderingen vormen levensbedreigende danwel acute noodsituaties. Wij zullen dan direct handelen en de huisarts inschakelen of desgewenst 112 bellen. Uiteraard schakelen we u als ouders dan ook direct in. Bij minder hoge noodzaak zullen we u na schooltijd benaderen om u bij te praten over een ongelukje of bv. valpartij onder schooltijd. Dat geldt alleen voor zorgelijke valpartijen op bv. hoofd of bv. verstuikingen.

Voor de financiering van activiteiten vraagt Gerardus Majella ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren:

 • Het Sinterklaasfeest
 • De Kerstviering
 • Een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval
 • De schoolreisjes

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling.


Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze kinderen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld voor de kindadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze gegevens nodig heeft om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de intern begeleider van de school, de trajectbegeleider en/of de onderwijsspecialist vanuit het Expertiseteam van Catent) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.
Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (Privacyverklaring).
Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.


Minimaal twee keer per jaar vinden er ontwikkelgesprekken van 10 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 10 weken onderwijs. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral ingaan op het welbevinden van de kinderen binnen de groep. De tweede ronde ontwikkelgesprekken vindt plaats na afname van de Cito-Middentoetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van de kinderen ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. De kinderen ontvangen hun eerste rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de Cito-Eindtoetsen, ontvangen de kinderen het tweede rapport en vinden de (facultatieve) gesprekken hierover plaats.

Heb je buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht ouders/verzorgers uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor ouders/verzorgers. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van Gerardus Majella heeft deze schoolgids samengesteld om ouders/verzorgers te helpen bij het kiezen van een school voor hun kind(eren). In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op Gerardus Majella halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Lees hier de Schoolgids 2023 2024.


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 t/m 4 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 12.00
5 t/m 8 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15

 


Vakantierooster 2023-2024

VAKANTIES
Herfstvakantie 21 okt t/m 29 okt 2023
Kerstvakantie 23 dec ’23 t/m 7 jan 2024
Voorjaarsvakantie 17 febr. t/m 25 febr 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 sept 2024
VRIJE DAGEN
< kerstvakantie 22 december 2023
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Koningsdag 27 april 2024 Opgenomen in meivakantie
Hemelvaart 9 mei 2024 Opgenomen in meivakantie
Vrijdag na Hemelv. 10 mei 2024 Opgenomen in meivakantie
2e Pinksterdag 20 mei 2024
<zomervakantie 20 juli 2024 (12.00 u)
STUDIEDAGEN
Studiemiddag Ma 2 okt 2023, 12.00 u
Studiedag Ma 30 okt. 2023
Sinterklaasmiddag Di. 5 dec 2023 12.00 uur
Studiedag Woe 17 jan 2024
Studiemiddag Vrij 9 feb 2024
Studiedagen Do 15 feb + Vrij 16 feb ‘24
Studiemiddag Do. 28 maart 2024, 12.00 u
Koningsspelen middag Vrij 26 april 2024 , 12.00 u
Studiedag Vrij 17 mei 2024
Sportdag Vrij 14 juni 2024 (groep 1 t/m 4 vrij)
Studiedagen Ma 24 juni + Di 25 juni 2024

 


Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft Stichting Catent een gedragsprotocol opgesteld. Klik hier voor de gedragscode van Stichting Catent. Als aanvulling op het gedragscode heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directeur.

Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen door het afnemen van een digitale vragenlijst waarbij onze leerlingen aangeven hoe zij de veiligheid beoordelen.

In geval van pestgedrag is W. Rogge (juf Wendy) ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden:
Mevrouw Tettero. Zij is te bereiken op: vertrouwenszaken@kpnmail.nl en via: 06-24676470.