Goed om te weten!

Organisatie

Ons school is aangesloten bij Stichting Catent.

Catent is een katholieke stichting met meer dan vijfendertig basisscholen verspreid door Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland en meerdere kinderopvanglocaties. Iedereen is welkom, wordt gezien en mag meedoen. Of je nu leerling of medewerker bent, in onze leer- en leefgemeenschap krijg je de kans om tot bloei te komen. We kijken hoe jij met jouw kennis, ervaring en talenten van betekenis kunt zijn. Voor de mensen om je heen, maar ook voor jezelf. Door de buitenwereld met een open blik in je op te nemen, vind je jouw plek. En ontwikkel je vaardigheden om te leren van alles wat je ziet, hoort en ervaart.

Catent staat voor :

Ik zie je…

Je bent belangrijk voor mij…

Ik waardeer je…

Hier vindt u de website van Catent Onderwijs & Catent Kinderopvang.


Onze school biedt ook voorschools aanbod aan peuters vanaf 2,5 jaar en werkt daarin samen met Stichting Catent Kinderopvang. De volgende medewerkers kunt u daarom ook op onze school treffen:

Directeur Kindcentrum

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Onderwijs en Opvang en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op organisatieniveau. Alles wat zij doet, gaat in nauw overleg met de locatie-coördinator opvang.

De directeur van het Kindcentrum is Madelon Essenburg-Blaauw. Zij is meerschools directeur voor Catent Kinderopvang en Onderwijs en werkt daarom nauw samen met de locatie-coördinator.

Locatie-coördinator opvang

De locatie-coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie op de kinderopvanglocatie. Zij fungeert als aanspreekpunt binnen de kinderopvang (inclusief voorscholen) voor zowel personeel als ouders/verzorgers. Zo voert zij bijv. het afgesproken plaatsingsbeleid uit, is verantwoordelijk voor de kind- en personeelsplanning en  organiseert de rondleiding en kennismakingsgesprekken.

De locatie-coördinator opvang op het Kindcentrum is Lisa van der Vegt. Zij is bereikbaar op: l.vandervegt@kinderopvangcatent.nl 

Pedagogisch medewerkers

Op de groepen werken pedagogisch medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de algehele zorg van de kinderen die de opvang bezoeken. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en werken dagelijks met veel plezier op hun stamgroep. Op de voorschool Gerardus Majella zijn dat Renate Levelink & Christina Grooten. Zij zijn bereikbaar op: voorschool.gerardusmajella@catent.nl

Kwaliteitscoördinator Jonge Kind

De kwaliteitscoördinator is, samen met de directeur, locatie-coördinator en leerkrachten onderbouw, verantwoordelijk voor het organiseren en gezamenlijk uitvoeren van een goed stelsel van kwaliteitszorg en een doorgaande lijn van 0 t/m 6 jaar binnen opvang en onderwijs. Daarnaast ondersteunt zij medewerkers bij het organiseren van begeleiding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

De kwaliteitscoördinator Jonge kind voor de beide kinderopvanglocaties is Daniëlle Pijpker.

Pedagogisch coach

Catent Kinderopvang heeft centraal een pedagogisch coach. Zij coacht medewerkers op het gebied van professionele ontwikkeling, draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de medewerkers en organiseert trainingen volgens het scholing- en coachingsplan. Op regelmatige basis is de pedagogisch coach aanwezig op de groep en in gesprek met medewerkers. De pedagogisch coach van Catent Kinderopvang is Carolien Nijenhuis.


De directeur

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op organisatieniveau. Zij doet dit in nauw overleg met de intern begeleider en het team.
De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Hij/zij laat zich adviseren door de schooladviescommissie over zaken met betrekking tot onderwijs, opvoeding, levensbeschouwelijke identiteit en andere zaken die de school betreffen.

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De kinderen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

De intern begeleider

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

  • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
  • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van dekinderen.
  • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
  • Het adviseren bij gesprekken met ouders.Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de kinderen uit zijn/haar groep.

De gespecialiseerde leerkracht

In ons kindcentrum werken meerdere interne specialisten die door scholing en/of ervaring op een bepaald gebied expertise hebben die zij inzetten op organisatieniveau. Zij fungeren als voortrekker bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering op school.

Binnen ons kindcentrum hebben wij specialisten op het gebied van Inclusiever onderwijs, toekomstgericht onderwijs en het jonge kind.

De onderwijsassistent

De onderwijsassistent voert onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de kinderen. De werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen kinderen bij hun leertaken tot het organiseren van excursies.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden op onze website.

In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

Mevr.  Ine Reijnders

Mevr.  Hilde Gels (voorzitter)

Namens het team:

Mevr. Alinda Steffens

Mevr. Elise Wehkamp

De directeur is, op uitnodiging van de MR, bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken per email: MR.gerardusmajella@catent.nl


Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van onze locatie(s). Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Leden van de oudercommissie zijn:

(volgt)


Wat doet de ouderraad
De Ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school te behartigen. De Ouderraad is ook praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. In zijn algemeenheid gaat het om allerlei zaken die te maken hebben met: Het welzijn in en rond de school: aankleding van de omgeving van de school.
Ondersteuning van festiviteiten: schoolfeest, Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, Paasfeest, schoolreizen.

De Ouderraad vergadert eens per 6 weken, de data staan vermeld in de activiteitenkalender (in Parro) en op de weekkaart. De directeur is aanwezig op de ouderraadsvergadering. Op deze vergaderingen wordt afgesproken welke zaken aandacht verdienen en wat er gebeuren moet om een en ander op te lossen, te verbeteren of te organiseren.

Waar betaalt de oudervereniging haar activiteiten van?
De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per kind een vrijwillige ouderbijdrage*. We gebruiken deze bijdrage om o.a. de volgende activiteiten te kunnen realiseren: Sinterklaasfeest
Kerstmaaltijd
Paaspret
Schoolfeest
Schoolreizen
Schoolkamp
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 35 per kind. De eigen bijdrage voor het schoolkamp van groep 7/8 bedraagt €110; dit is om het schooljaar. Het eerstvolgende schoolkamp is in 2024-2025.
(*) Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Hoe bereikt u de ouderraad?
U kunt per email contact opnemen met de ouderraad: or.gerardusmajella@catent.nl. Neem gerust contact op met de leden van de Ouderraad indien u van mening bent dat daar aanleiding toe bestaat. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld en zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De Gerardus Majella School heeft een actieve ouderraad bestaande uit de volgende leden:
Secretaris Cindy Nijenstein
Penningmeester Daniëlle Blaauw
Leden Daniëlle Juurlink
Miranda v/d Velde
Karina Heijnen
Suzan Beerlink
Dennis Wendker (contactpersoon oud papier)
Betrokken teamleden Wilma Grol & Marja Horstman