Goed om te weten!

Onze organisatie

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Gerardus Majella valt onder het samenwerkingsverband 2202-PO. Je kunt contact opnemen met het Samenwerkingsverband door te mailen naar info@swv2202.nl

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren. Om die reden is binnen Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat ieder kind in onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Bij sommige kinderen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met de ouders/verzorgers. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met hen in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.

Lees hier het SOP 2021 Gerardus Majella_Nieuw-Schoonebeek (SOP).


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met ouders/verzorgers, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.


Ondanks de verschillende niveaus die wij aanbieden tijdens het lesgeven, kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen en een klas over te slaan. De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarbij ouders/verzorgers, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.


Als een kind op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat het betreffende kind na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (eind 6-niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met de ouders/verzorgers dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.


Kennismakingsbezoek

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Wendy Rogge (intern begeleider).

Telefoonnummer: 0524-541403

E-mail: directie.gerardusmajella@catent.nl

Aanmelden & inschrijven

U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldformulier. Met het ingevulde formulier gaan we beoordelen of we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Wanneer we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte zullen we overgaan op inschrijving. Hiervoor wordt het inschrijfformulier ingevuld.


De CCAT is een commissie waar leden van het Expertiseteam van Catent aan deelnemen en heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de onderwijsadviseur/orthopedagoog vanuit het Expertiseteam van Catent, ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de  leerling en de  handelings-verlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het school-ondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens kan de CCAT beslissen over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. Voor sommige scholen geldt dat deze taak ligt bij een commissie van het samenwerkingsverband, waarbij veelal ook onderwijsadviseurs vanuit Catent aansluiten.

In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de website van Catent: Passend onderwijs Catent en op www.passendonderwijs.nl


Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten tot Gerardus Majella. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouders/verzorgers van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, willen we verzoeken u eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.