Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we streven naar kinderen die met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling.

We streven ernaar dat alle kinderen met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling:

 • Wederzijdse betrokkenheid en respect tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Het bieden van een veilige plaats aan een ieder die met de school verbonden is.
 • Ondersteuning voor alle leerlingen.

Op de Gerardus Majella school willen we:
samen met anderen…
dat het kind eigenaar is…
in een prettige omgeving.

samen met anderen…
De school is een centrale plek in het dorp, het zorgt voor verbinding. In samenspraak met ouders (en eventueel externe specialisten) wordt de beste manier van aanpak en ondersteuning gevonden. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en waarderen elkaars inbreng.

dat het kind eigenaar is…
Wij willen dat alle kinderen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Door ze inzicht te geven in hun eigen doelen en vaardigheden zullen ze meer betrokken raken. De leerkracht heeft hoge verwachtingen en een coachende rol.

in een prettige omgeving.
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling nauwgezet. Hierdoor kunnen we tijdig interventies plegen om kinderen zelfvertrouwen te geven en/of te behouden.


Als we letten op de manier waarop een leerkracht de kennis en vaardigheden overbrengt naar de kinderen, vinden we het van groot belang dat een leerkracht:

 • Interactief lesgeeft en zo de kinderen bij het onderwijs betrekt;
 • Onderwijs op maat geeft, waarbij hij/zij gevarieerde werkvormen hanteert (variatie werkt namelijk motiverend) en in de klas differentieert. De leerkracht brengt bewust en doelgericht verschillen aan in instructie, verwerking en leertijd binnen een groep. Dit op basis van onder andere de prestaties, het beheersingsniveau, de leervoorkeur, de interesse, de motivatie en het tempo van het betreffende kind;
 • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgt;
 • Kinderen zelfstandig (samen) laat werken.

Wij willen kinderen een samenhangend geheel aan vaardigheden meegeven, zodat ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. In de eerste plaats in het van belang dat kennis wordt overgedragen. Kennis is belangrijk en is altijd en overal voorhanden. Ten tweede vinden wij het belangrijk dat kinderen aan de hand van de aanwezige kennis leren te creëren, te construeren en dus te innoveren.

In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21e-eeuwse vaardigheden, te weten: Samenwerken, Communiceren, Kennisconstructie, ICT-gebruik, Problemen oplossen, Creatief denken en Planmatig werken.

De focus van onze school op de 21e-eeuwse vaardigheden heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, ons aanbod, onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (de manier waarop wij lesgeven). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van het kind en de rol van de ouders/verzorgers.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn terug te vinden in onze missie en visie.
De kernwaarden zijn: betrokkenheid, respect, veiligheid, ondersteuning, verbondenheid, eigenaarschap en zelfvertrouwen.

We streven ernaar dat alle kinderen met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling:

 • Wederzijdse betrokkenheid en respect tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Het bieden van een veilige plaats aan een ieder die met de school verbonden is.
 • Ondersteuning voor alle leerlingen.

 Samen met anderen…

De school is een centrale plek in het dorp, het zorgt voor verbinding. In samenspraak met ouders (en eventueel externe specialisten) wordt de beste manier van aanpak en ondersteuning gevonden. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en waarderen elkaars inbreng.

dat het kind eigenaar is…

Wij willen dat alle kinderen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Door ze inzicht te geven in hun eigen doelen en vaardigheden zullen ze meer betrokken raken. De leerkracht heeft hoge verwachtingen en een coachende rol.

in een prettige omgeving.

We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling nauwgezet. Hierdoor kunnen we tijdig interventies plegen om kinderen zelfvertrouwen te geven en/of te behouden.


Basisschool Gerardus Majella is aangesloten bij de Stichting Catent, een waarde-gestuurde stichting die zich inzet voor diversiteit. Ons denken en doen is gebaseerd op een katholiek-christelijke overtuiging, waarbij we andere overtuigingen niet uit het oog verliezen. Onze missie en visie op identiteit leiden tot kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen.
De missie van Catent luidt ‘Talenten van mensen waardeN-vol ontwikkelen’.

Op Gerardus Majella vinden we het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn. Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven.

Vanuit onze (katholieke) identiteit vertellen wij verhalen. Ook verhalen uit de bijbel, van Jezus. We laten kinderen ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Deze verhalen geven ook inspiratie aan ons onderwijs in burgerschap. We leren kinderen dat ze ertoe doen, dat zij invloed hebben op en kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.

Er is dagelijks aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij wij gebruik maken van de methode Goed gedaan.


Ouderbetrokkenheid is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

Gerardus Majella is laagdrempelig in het contact met ouders. Voor en na schooltijd is er gelegenheid om bij de leerkracht een mededeling te doen of een vraag te stellen. Mocht het op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere contactmomenten zoals de (facultatieve) ontwikkelgesprekken. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. We hebben verschillende manieren en documenten waarmee wij ouders willen informeren. Hieronder volgt een overzicht:

 • De website.
 • Elk jaar verschijnt er een activiteitenkalender waarop bijzondere schooldagen en activiteiten staan vermeld.
 • In de eerste weken van elk nieuw schooljaar wordt er een informatieavond gehouden voor elke groep. De data vindt u in de schoolkalender.
 • De weekkaart dat wekelijks per e-mail wordt toegezonden. Hierop worden alle uitnodigingen, mededelingen, enz. voor de komende schoolweek vermeld.
 • De schoolkrant.
 • De school heeft een Facebook pagina waarop allerlei activiteiten worden gepubliceerd. De naam van de pagina is Gerardusmajellaschool.

Op Gerardus Majella realiseren we ons dat ouderbetrokkenheid bij de school bij kan dragen aan goede schoolresultaten van uw kind. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school komt de ontwikkeling van het kind ten goede. We stellen het dan ook op prijs als ouders/verzorgers ons op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school.


Heeft u een kind op Gerardus Majella en bent u als ouders gescheiden? Dan is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van het kind vanuit de school verlopen. Wij volgen hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht richting gescheiden ouders.

Gerardus Majella onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Wij richten ons primair op onze pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid richting de kinderen.

Wanneer ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven beide ouders in gelijke mate recht op informatie en consultatie door onze school houden. In geval van (mede) gezag bestaat onze informatieverstrekking ten minste uit:

 • het verstrekken van de schoolgids,
 • de weekkaarten,
 • de rapporten/toets-resultaten van de kinderen in kwestie en overige relevante informatie over de kinderen;
  uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
  verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan;
  inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.
Onze school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van belangrijke aangelegenheden met betrekking tot uw kind.

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
Gerardus Majella respecteert de gezinssituatie waarin de kinderen leven. Wij hebben echter geen informatieplicht richting een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij de inschrijving van een leerling moet u als ouders melding doen van de gezinsrelatie en van de gezag relatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend, net als de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.