Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Elke school wordt gemaakt door de kinderen, hun ouders, de leerkrachten die er les geven, niet onderwijzend personeel en het bestuur. Al deze groepen hebben hun eigen belangen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij zo goed mogelijk onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten is bovendien een goede rechtspositie belangrijk. Het bestuur kent als werkgever weer andere verantwoordelijkheden. Om afvaardigingen van al deze groepen met elkaar te laten praten is er op onze school een zgn. medezeggenschapsraad. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan ieders belangen.

De Medezeggenschapsraad (M.R.) in het onderwijs is, wat de naam zelf al zegt, een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De Medezeggenschapsraad is het orgaan waarin diverse belangen worden vertegenwoordigd die in de school aanwezig zijn. De raad spreekt zowel voor ouders als personeel. Het is de taak van de M.R. ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voor te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen én te behouden. De Medezeggenschapsraad is door middel van een speciale wet in haar doen en laten geregeld. Zij staat tussen school en bestuur en werkt met een vastomlijnd reglement. Ook werkt zij samen met de Ouderraad.

De M.R. van de Gerardus Majella school bestaat uit twee geledingen:

  • De personeelsgeleding. Deze wordt gekozen uit en door het personeel van de school.
  • De oudergeleding. Deze wordt gekozen uit en door de ouders van onze leerlingen

In onze M.R. hebben 3 ouders en 3 teamleden zitting. In de M.R. zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de M.R. De zittingsduur van een M.R.-lid is 4 jaar. Onze M.R. vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houden. De namen van de M.R.-leden vindt u in de schoolkalender.
Het MR-reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl.

De M.R is bereikbaar via school