De oudervereniging

De oudervereniging

Alle ouders van de Gerardus Majella school kunnen deel uitmaken van de oudervereniging.
Het bestuur van deze vereniging (de ouderraad) bestaat uit 9 ouders. De bestuursleden worden door de ouders gekozen tijdens de algemene ouderraadsvergadering die jaarlijks in november wordt gehouden. Deelname aan de oudervereniging is niet verplicht. De kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de vereniging zijn dan ook geen inkomsten van de school.

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. Ze gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: Kerstviering, schoolreis, schoolfeest, carnaval, Sinterklaas enz.
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op €30,00 per leerling.
Voor het schoolkamp in groep 8 wordt éénmalig een aparte bijdrage gevraagd. Deze bedraagt momenteel €90,00 per kind

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging probeert de belangen van de kinderen op school, in de ruimste zin van het woord, te behartigen. De oudervereniging is praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken.
Waar moet U hierbij aan denken? In zijn algemeenheid gaat het om allerlei zaken die te maken hebben met:

  • Het welzijn in en rond de school. Zo is de ouderraad actief betrokken bij de werving en plaatsing van speeltoestellen op de speelplaats.
  • Ondersteuning en bekostiging van festiviteiten. Te denken valt aan het Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd en Kerstmusical, Carnaval, Paasviering, schoolfeest, schoolreis.
  • Verrichten van hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld schilderwerk en reparatiewerkzaamheden.
  • Ondersteuning bij “Lief en Leed” wat betreft zieke leerlingen en leerkrachten.
  • Verwerven van aanvullende geldmiddelen door verzamelen van oud papier en oud ijzer. Deze geldmiddelen worden aangewend voor financiering van allerlei schoolfestiviteiten. Bovendien wordt de school in de gelegenheid gesteld om extra materialen ten behoeve van de kinderen aan te schaffen.
  • Fungeren als doorgeefluik voor de belangenbehartiging van ouders en kinderen.
  • De ouderraad organiseert jaarlijks in het kader van ouderparticipatie een thema-avond.
  • Dan wordt er een onderwerp aangesneden dat ouders en of kinderen bezig houdt. De afgelopen jaren kwamen aan de orde: Pesten, de Drentse taal, omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden, kinderfeesten en gezonde voeding.

De ouderraad vergadert maandelijks. Eén van de leerkrachten is als vaste vertegenwoordiger van het team aanwezig op de ouderraadsvergaderingen. Op deze vergaderingen wordt afgesproken welke zaken aandacht verdienen en wat er gebeuren moet om e.e.a. op te lossen, te verbeteren of te organiseren. De ouderraad neemt hierbij haar eigen besluiten en bespreekt dit met de schoolleiding.
Gezamenlijk komt men tot een oplossing.

Waar betaalt de oudervereniging haar activiteiten van?

Als geldmiddelen heeft de oudervereniging de jaarlijkse ouderbijdrage ter beschikking. Alle ouders die lid zijn van de oudervereniging krijgen in de herfst een rekening voor het lopend schooljaar. De ouderbijdrage is op onze school erg laag. Dit kan omdat de ouders beurtelings oud papier / oud ijzer halen. De opbrengst van oud papier en oud ijzer verschaft de oudervereniging veel middelen. Van alle ouders die lid zijn van de oudervereniging wordt verwacht dat ze bereid zijn bij de inzameling te helpen.
De ouderraad (bestuur van de oudervereniging) neemt zelf besluiten over hoe dit geld besteed zal gaan worden. Op de eerder genoemde jaarvergadering geeft de ouderraad openheid van zaken omtrent hetgeen door haar in het schooljaar georganiseerd / gefinancierd werd.