Ons onderwijs

Typisch basisschool Gerardus Majella

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool Gerardus Majella alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Ambities/Schoolplan 2023-2026
Eén keer per vier jaar stellen we een nieuw schoolplan op. De huidige schoolplanperiode loopt van 2023 tot 2026. Hierin beschrijven we welke ambities we hebben en welke acties we daarvoor moeten uitvoeren.

In jaarplannen werken wij deze ambities steeds uit, evalueren we de voortgang en stellen we de doelen waar nodig bij. Dit schooljaar wordt ons schoolplan nog in een poster grafisch vormgegeven. Voor nu kunt u het gehele schoolplan lezen via deze link: schoolplan 2023-2026

Onze speerpunten in het kort

Professionele schoolcultuur

Wij werken toe naar een zichtbare en merkbare sterke kwaliteitscultuur waarbij we onze kwaliteit ook waarborgen. We weten onze ambities ook stapsgewijs te realiseren en benutten daarbij de interne specialisten optimaal zodat onze leerlingen, leerkrachten en ouders daarvan profiteren. Daarbij zorgen wij dat ons onderwijs passend is voor bijna alle leerlingen.

Samenwerking

Wij onderzoeken en ondernemen vormen van samenwerking, zowel binnen onze school als met samenwerkingspartners en andere scholen. Deze samenwerkingen leveren ons nieuwe inzichten om ons onderwijs te blijven ontwikkelen in het belang van onze leerlingen.

Toekomst van de school

Wij hebben actuele visie op een leeromgeving waarin onze leerlingen optimaal worden uitgedaagd tot leren; een contextrijke leeromgeving. Hierbij bereiden wij ons voor op de mogelijk toekomstige ontwikkelingen rondom de huisvesting van de school.

Eigenaarschap van leerlingen

De leerkrachten ontwikkelen vaardigheden om als leercoach de verantwoordelijkheid voor eigen leren steeds meer bij leerlingen te leggen, passend bij hun ontwikkeling. Daarbij geven wij ruimte aan leerlingen die dit ook aankunnen en ondersteunen de leerkracht bij het maken van keuzes. Daarbij is de samenwerking met de ouders heel belangrijk. Ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind en onze leerling. Wij willen onze leerlingen leren ook zelf over hun eigen ontwikkeling te kunnen praten. Wat ze willen leren en wat ze nodig hebben om dat ook te kunnen leren.

Burgerschap (wereldgericht onderwijs)

Wij werken vanuit onze visie en ambities naar wereldgericht onderwijs (burgerschap, wetenschap & technologie) wat past bij onze leerlingen en de toekomstige maatschappij waarin zij komen te leven. Het aanbod voor burgerschap, wetenschap en technologie integreren wij in onze lessen. En wij leren onze leerlingen kennis en vaardigheden waarbij zij worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen.


In jaarplannen werken wij onze ambities uit het schoolplan steeds uit, evalueren we de voortgang en stellen we de doelen waar nodig bij.

In het jaarverslag staat enige privacygevoelige informatie staat, waardoor wij deze niet delen op de website. Heeft u interesse in ons jaarplan, dan ligt deze ter inzage bij de directie.

Onze ambities voor 2023 zijn:

Kwaliteitscultuur

 • Wij hebben een kwaliteitsdocument die beschrijft hoe wij lesgeven en de kwaliteit daarvan waarborgen. Daarbij hebben wij specifiek beschreven welke rol de interne specialisten daarbij hebben.
 • Wij hebben bepaald welke kwaliteitscultuur wij willen neerzetten en welke ondersteuning wij daarvoor nodig hebben. Deze ondersteuning wordt dan ook aangegaan.

Samenwerking

 • Wij hebben onderzocht hoe wij willen en kunnen samenwerking waarbij de kwaliteit van onderwijs voorop staat. Wij zetten dit ook om in concrete acties.
 • Wij werken als collega’s samen met de collega’s van de St. Franciscusschool op bouwniveau over thema’s die op beide scholen gelijk zijn.

Eigenaarschap

 • De leerkrachten hebben kennis van & ontwikkelen het geven van feedback op het leerproces waaruit blijkt dat zij realistische verwachtingen en vertrouwen hebben in het kunnen van de leerling.
 • De leerlingen kunnen, passend bij hun ontwikkeling, aangeven wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken.

Wereldgericht onderwijs (burgerschap, Wetenschap & technologie)

 • Wij hebben een actuele visie op wereldgericht onderwijs en weten waar we onze leerlingen op willen voorbereiden als burger in de  toekomstige maatschappij.
 • Wij ondernemen acties om onze leerlingen ook steeds beter voor te bereiden op de maatschappij waar zij straks in gaan functioneren.

 


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren zij spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

Kerngebieden van ons lesprogramma zijn:

 • Taal- en begripsvorming;
 • Motorische ontwikkeling;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Beginnende geletterdheid;
 • Rekenkundige oriëntatie.

Tijdens de speel-/werktijd zetten we divers ontwikkelingsmateriaal in, zodat onze leerlingen optimaal ontdekkend kunnen leren. Dit zijn materialen die een bepaalde ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit kan zijn: tellen, taal, kleuren, begrippen, vormen, etc. Dit materiaal is onder andere gericht op de taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling.


In het schoolgebouw is één lokaal in gebruik door stichting peuterwerk. De peutergroep (voorschool) van Gerardus Majella is een mooie voorloper op ons basisonderwijs!

 

Doorgaande lijn met de basisschool

Het lokaal van de peutergroep zit naast de kinderen van groep 1 en 2. Hierdoor is er een nauwe samenwerking tussen voorschool en basisschool. De kinderen spelen regelmatig samen buiten en af en toe komen de peuters in het lokaal van groep 1-2 of andersom. Door deze samenwerking ontstaat er voor de peuters een doorgaande lijn richting de basisschool. Het aanbod is op elkaar afgestemd en de onderwijsbehoefte van elk kind is eerder in beeld. Ook zijn de peuters al bekend in het gebouw, ze weten naar welk lokaal ze gaan als ze naar de basisschool gaan en kennen de leerkracht. Dat alles zorgt voor een prettige doorstroom naar het basisonderwijs.

 

De groep

Gedurende de week is er een groep waar peuters van 2,5 tot 4 jaar welkom zijn. Er is plek voor maximaal 14 peuters en we werken met een vaste groepsleidster. De peuters komen 10 uur per week naar de voorschool. Wij zijn een kleinschalige peuteropvang en hebben veel aandacht voor de peuter als individu.

 

De groepsruimte

De groepsruimte is ingericht in verschillende hoeken, wat zorgt voor een rijke speel- leeromgeving. Zo is er bijvoorbeeld een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Op de tafels wordt dagelijks gevarieerd materiaal klaargelegd zoals puzzels, kralenrijgen en mini loco. Daarnaast wordt er regelmatig geknutseld, buiten gespeeld en er is aandacht voor bewegen op muziek.

 

Een dagdeel op de voorschool

De dag begint met een inloop, waarbij ouders/verzorgers mee naar binnen mogen, zodat zij nog  informatie kunnen uitwisselen met de leidsters en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Vervolgens gaan de peuters in de kring en wordt de dag besproken aan de hand van dagritme kaarten. Tussendoor wordt er gezamenlijk fruit gegeten en gedronken. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met een terugblik op de ochtend en een eindliedje.

 

VVE programma Uk en Puk

Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. Uk en Puk bestaat uit thema’s  die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal en de activiteiten worden afgestemd op het thema. Door de afwisselende thema’s en activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen (taal- en rekenontwikkeling, motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling).

De pop Puk wordt betrokken bij alle thema’s en activiteiten. Hij heeft een centrale plaats binnen onze voorschool.

Om de doorgaande lijn, van voorschool naar basisschool te realiseren, proberen we de thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

 

Je bent van harte welkom om met je kind(eren) een kijkje te komen nemen op de voorschool.

 

Heb je vragen over de Peuterspeelzaal van stichting Peuterwerk of wil je je kind aanmelden? Neem dan contact met hen op via:

telefoonnummer: 088 – 030 51 88
e-mail: info@stichtingpeuterwerk.nl


Op Gerardus Majella werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt er ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toetsgegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de kinderen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en in onze weekplanning. De weekplanning is een werkdocument, na een toets worden de doelen geëvalueerd en de planning bijgewerkt. De leerkrachten bespreken bijzonderheden met de intern begeleider (IB-er).

Het beleid van onze school is erop gericht voortdurend de eigen ontwikkeling te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het evalueren doen wij op verschillende niveaus: leerling-, leerkracht-, groep- en schoolniveau.

Er wordt continu cyclisch gewerkt:

 1. Er worden gegevens verzameld (bijvoorbeeld toets- of observatiegegevens). Deze gegevens worden grondig geanalyseerd.
 2. Er worden heldere en passende doelen geformuleerd, die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling (deze staat continu centraal).
 3. We stellen een plan op voor de nieuwe periode.
 4. We voeren het plan uit, evalueren tussentijds en stellen het plan indien nodig bij.

Deze cyclische manier van werken zorgt ervoor dat we het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen goed in kunnen schatten. Het aanbod dat ze krijgen, past bij de ontwikkeling die ze doormaken en helpt ze verder te groeien.


Op Gerardus Majella streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal (inclusief spelling), rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, ZIEN! en IEP eindtoets (groep 8) en stelt deze centraal in de tweejaarlijkse opbrengstanalyse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methodegebonden en niet-methodegebonden (CITO) toetsen af. Bij methodegebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toetsgegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Minimaal tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de kinderen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

School jaar Aantal kinderen IEP score PRO Basis/ Kader Kader Kader/ MAVO TL
MAVO
MAVO/ HAVO HAVO HAVO/ VWO VWO
2021-2022 16 83,8 5,9% 17,6% 0% 41,2% 0% 5,9% 11,8% 17,6%
2020-2021 13 88,8 0% 15,4% 0% 7,7% 7,7% 0% 30,8% 38,5%
2019-2020 16 * 12,5% 6,25% 6,25% 12,5% 25 % 6,25% 6,25% 25%
2018-2019 15 83,1 26,7% 6,7% 26,7% 6,7% 26,7% 6,7%
2017-2018 7 90,7 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9%
2016-2017 21 83,9 4,8% 14,3% 4,8% 23,8% 9,5% 28,6% 14,3%

* In het schooljaar 2019-2020 zijn er op de scholen geen eindtoetsen afgenomen i.v.m. het Coronavirus.

Met bovenstaande toet scores voldoen wij ruim aan de normen die de inspectie aan de school stelt.

 


Op Gerardus Majella werken de kinderen op verschillende manier met digitale middelen. Het is belangrijk dat kinderen zich uiteindelijk kunnen redden in de digitale wereld. Hieronder ziet u wat ons aanbod is:

Chromebooks
Vanaf groep 3 hebben alle kinderen op Gerardus Majella een eigen Chromebook. Deze Chromebook gebruiken ze afwisselend gedurende de dag voor spelling, rekenen en taal. We bieden niet alle vakken digitaal aan, omdat we bijvoorbeeld samenwerken en schrijven ook erg belangrijk vinden.

Digitaal verwerken
In de klas gebruiken we de software van de methodes voor de verwerking. Zo zien de kinderen tijdens de instructie dezelfde afbeeldingen en lay-out als ze zien wanneer ze zelfstandig gaan werken.
Moderne onderwijsprogramma’s op tablets en computers laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Ze zijn een effectief hulpmiddel voor leraren bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit blijkt uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit.
Ook kan de software oefeningen afstemmen op het niveau van de leerling; een snelle leerling krijgt na een goed antwoord een moeilijker opgave dan een langzamere leerling. De leraar ziet intussen via een online dashboard de prestaties van zijn leerlingen en kan daar zijn lessen op aanpassen.

3D printer
Een 3D-printer is een apparaat dat op basis van digitale “bouwtekeningen” (computerbestanden) driedimensionale objecten kan produceren. Dit gebeurt door het object laag na laag op te bouwen.
Een aantal jaren geleden hebben de kinderen op Gerardus Majella tweewekelijks onderdelen ontvangen om zelf een 3D printer te bouwen. Deze printer is nu eigendom van school. De kinderen leren om te programmeren op de computer, zodat het ontwerp op de computer geprint wordt. Zo hebben de kinderen de afgelopen tijd bijvoorbeeld scheidsrechterfluitjes, cijfers & letters, sleutelhangers en haakjes ontworpen en geprint.

Digitale schoolborden
Op Gerardus Majella werken we uitsluitend met digitale schoolborden, waardoor de leerkracht de kinderen direct een afbeelding of filmpje kan laten zien dat bij het besproken onderwerp past. Hierdoor onthouden de kinderen het geleerde beter en gaat het meer voor ze spreken, het is interactief. Ook kun je de aantekeningen die samen met de kinderen zijn gemaakt opslaan en op een later moment weer openen. Tijdens de instructie zien de kinderen de afbeeldingen op het digitale schoolbord die ook bij hen in het boek of op hun Chromebook staan. Hierdoor is er eenheid en verliezen we geen tijd met om schakelen.