Missie en visie

De missie en visie van onze school

“We streven er naar dat alle kinderen met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling”.

Dit proberen we te doen door:

– Waardering van kinderen, ouders en leerkrachten.
– Het bieden van een veilige plaats aan een ieder die met de school verbonden is.
– Dichtbij kinderen en ouders staan.
– Zorg voor alle kinderen.

Hoe proberen we dit in de praktijk te brengen?

Waardering:

– Sturen op zaken waar kinderen goed in zijn.
– Oog hebben voor sociaal-emotioneel welbevinden.
– Zorg hebben voor de verschijningsvorm van alle kinderen.
– Gewenst gedrag belonen.
– Geven van inhoudelijke positieve feedback.
– Kinderen leren te reflecteren op eigen gedrag.
– Focussen op positieve leerresultaten.

Een veilige plaats bieden:

– Leerlingen leren hun gevoelens te uiten d.m.v. klassengesprek en individuele gesprekken.
– Tijd nemen voor problemen waar kinderen mee zitten. We willen kinderen en ouders serieus nemen.
– Er wordt naar kinderen en ouders geluisterd.
– We geven aan, dat kinderen fouten mogen maken.
– We hanteren duidelijke en éénduidige schoolregels.
– We leren de kinderen dat “anders zijn” ook mag.

Dicht bij de kinderen en ouders staan:

– Leerlingen en ouders serieus nemen door naar hen te luisteren.
– Bij problemen nemen we contact op met de ouders.
– We willen proberen om ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen.
– We bieden de ouders de gelegenheid om informatie in te winnen over hulpverlenende instanties.
– We waarderen de ouders in het aanleveren van relevante informatie over hun kinderen.
– We proberen oog te hebben voor omstandigheden van kinderen en ouders bij het beoordelen van de resultaten van het kind.
– We willen op een gelijkwaardige manier met ouders spreken over hun kind.

Zorg voor alle kinderen:

– Alle leerkrachten handelen volgens de afspraken zoals die in het zorgplan beschreven staan
– Er wordt tijdig contact opgenomen met de ouders als er sociaal-emotionele of cognitieve problemen zijn.
– Er worden duidelijke afspraken gemaakt met ouders en hier wordt ook op teruggekomen.
– Zorg voor een kind is geen probleem van een leerkracht, maar voor het hele team.
– We zoeken samen naar een oplossing voor een probleem en koppelen dit altijd terug naar de ouders.
Om aan deze visie en missie te kunnen voldoen wordt er commitment gevraagd van alle teamleden, ouders en kinderen.