Identiteit

Katholiek onderwijs

Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind in de school hetzelfde klimaat aantreft als thuis.
Ze verwachten dat de school goed onderwijs geeft en dat dat in overeenstemming gebeurt met hun eigen waarden- en normenpatroon.
De katholieke scholen van onze stichting proberen daar op eigen wijze gestalte aan te geven.

De scholen hebben gemeen, dat ze allen werken vanuit een christelijk – katholiek waarden- en normenpatroon.
We zijn ervan overtuigd, dat de boodschap en de levenswijze van Jezus van Nazareth ook in deze tijd van grote waarde is, ook voor niet christenen.
Onze scholen voeren daarom een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen, dat ook niet katholieke kinderen welkom zijn.
Het bestuur probeert ouders en personeel zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming.
Dit gebeurt in het directieoverleg, medezeggenschapsraden en diverse commissies. Bovendien zijn alle scholen rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd.

De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk voor de ontplooiing van het kind. Onze scholen zijn onderwijskundig en pedagogisch afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij.
Directies en teams maken ruimschoots gebruik van mogelijkheden tot bij- en nascholing.
Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in oude verworvenheden.

Er wordt constructief samengewerkt met andere schoolbesturen om een bijdrage te leveren aan het totale basisonderwijs.
De leerlingen – en daar gaat het tenslotte toch om – zijn daarmee gediend.

School en parochie

De Gerardus Majellaschool valt onder de Bonifatiusparochie.
Met pastor Wielens en pastoor Tjepkema hebben we regelmatig contact.
Zij komen regelmatig op school voor overleg.
De kerkelijke vieringen worden in onderling overleg gepland en voorbereid.
Verder besteden het team en de pastores aandacht aan:
– voorbereiding op de 1e H. Communie
– schoolvieringen

Catechese

Het catecheseonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode “Trefwoord”.
Belangrijk is hierbij de ervaringswereld van het kind. Tevens maken de kinderen op een goede manier kennis met de verhalen uit de Bijbel.
In augustus 1997 zijn we begonnen met deze methode. Wij zijn erg enthousiast over deze methode.

Andere gezindten

Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten.
We vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing.
We gaan ervan uit dat ouders onze doelstellingen onderschrijven.
Bij ons op school worden geen leerlingen in een uitzonderingspositie geplaatst,
waar het informatie over levensbeschouwing betreft.
Binnen het ‘vakgebied’ geestelijke stromingen besteden we in de bovenbouw ook aandacht aan Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme en Humanisme.
Ook verwachten we dat kinderen aan alle activiteiten binnen de school deelnemen.
Dit betreft ook vieringen binnen de school, feesten, sportdagen, enz.
We willen geen kinderen buiten de groep plaatsen of activiteiten onthouden die voor alle kinderen leuk zijn.