Contact met ouders

Ouderbetrokkenheid bij de school is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school.
Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouders. Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht van uw kind een mededeling te doen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere contactmomenten zoals informatieavonden, inloopochtenden en rapportavonden. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. We hebben verschillende manieren en documenten waarmee wij ouders willen informeren. Hieronder volgt een overzicht:
De ouders worden op de hoogte gehouden van het schoolgebeuren middels:

– De schoolgids, deze wordt uitgereikt zodra u een kind op school hebt en elk jaar geactualiseerd en vervangen.
– Elk jaar verschijnt er een activiteitenkalender waarop bijzondere schooldagen en activiteiten staan vermeld.
– De school heeft een eigen site waarop ontwikkelingen worden vermeld.
– De school heeft een facebook pagina waarop leuke dingetje worden vermeld.
– In de eerste weken van elk nieuw schooljaar wordt er een informatieavond gehouden voor elke groep. De data vindt u in de schoolkalender.
– Het informatiebulletin dat u wekelijks per mail wordt toegezonden. Op verzoek, kan dit ook op papier. Hierop worden alle uitnodigingen, mededelingen, enz. voor de komende schoolweek vermeld. De ervaring leert ons dat het bulletin positief werkt in het contact ouders-school. Dit informatieblad wordt ook uitgereikt op de peuterspeelzaal.
– De 4 keer per jaar uitgegeven schoolkrant.
– Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid die regelmatig vergadert en verslag uitbrengt.
– In september zijn er omkeergesprekken, waarin we met u praten over het welzijn en welbevinden van uw kind. Wat zijn de interesses en hoe kunnen we daar op inspelen?
– In november is er een vorderingsgesprek. Hier worden de resultaten van de eerste periode besproken
– In februari is er een rapportgesprek aan de hand van het eerste rapport van het schooljaar.
– In juni is er een tweede rapportgesprek mogelijk. Dit kan zijn op verzoek van de ouders of van de leerkracht.
Voor kinderen in groep 7 geldt, dat ze dan een voorlopig schooladvies krijgen.
– Natuurlijk zijn alle leerkrachten op afspraak bereid u te woord te staan of u kunt binnenlopen tussen 8.00 uur en 8.30 uur en 15.00 uur en 16.00 uur.