Extra verlof

Afspraken die in het belang van de kinderen zijn, worden gemaakt in verband met o.a. de leerplicht.

 • 3-jarigen: Als uw kind 3 jaar en 11 maanden is, mag het op school komen kennismaken, max. 6 keer.
 • 4-jarigen. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt mag het kind naar onze basisschool.
  Een 4-jarig kind is nog niet leerplichtig.
 • 5-jarigen. Tot het kind 6 jaar wordt, mag het 5 uren per week thuis gehouden worden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als het echt noodzakelijk is dan kan het. Als een ouder zijn kind meer uren per week thuis wil houden, is speciale toestemming van de directeur nodig. Dat kan ook voor maximaal 5 uren. Totaal komt dat dus neer op max. 10 uur per week in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • 6-jarigen en ouder. Vanaf deze leeftijd horen kinderen op schooldagen op school aanwezig te zijn. Alleen in buitengewone omstandigheden kan de directeur verlof verlenen.

Natuurlijk let de school er dagelijks op dat een kind niet zonder duidelijke reden van school wegblijft. Daarom is het van groot belang dat de school gewaarschuwd wordt als er iets bijzonders aan de hand is.

Wanneer een kind niet op school is en er is geen afmelding geweest, neemt de school z.s.m. met de ouders/verzorgers contact op. Hierbij hanteert de school haar beleid opgesteld in het protocol verzuim.

De gemeente let er op dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben dus een controlerende taak. In enkele gevallen mag de directeur geen toestemming geven voor verlof van een kind. Dat moet de leerplichtambtenaar doen.

Wij onderscheiden twee soorten verlof voor de kinderen:

Vakantieverlof( art.13a): Dit kan voor ten hoogste twee weken per schooljaar en wordt alleen verleend als ouders niet in de normale schoolvakanties hun vakantie kunnen opnemen.

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen verleend, wanneer:

 • wegens de specifieke aard van het beroep het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof: mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend; mag niet langer duren dan 10 dagen; mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden. (art.14, lid 1): Dit is de zogenaamde 10-dagen regeling.

Dit verlof voor 10 schooldagen per jaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouder zijn gelegen.

Enkele voorbeelden:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren;
 • verhuizen (ten hoogste één dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad (ten hoogste 2 dagen);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad (duur in overleg met de directeur);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1ste graad (ten hoogste vier dagen); van bloed- en aanverwanten in de 2de graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- en aanverwanten in de 3de en 4de graad (1 dag);
 • bij 25-, 40- en 50 jarig-ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ( 1 dag)

Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan voor meer dan vijf dagen achtereen, dan wijst de directeur de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan, indien gewenst, bij de leerplichtambtenaar nog nadere toelichting op het besluit krijgen. N.B.: Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.