De schoolgids

De schoolgids

De schoolgids is een jaarlijkse informatiebrochure, waarin de Gerardus Majella school zich presenteert aan (toekomstige) leerlingen en hun ouders. In de gids wordt de identiteit, visie en onderwijsmethode van de school besproken. De schoolgids stelt ouders en leerlingen beter in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken.

Daarnaast rapporteert de school over de bereikte resultaten. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van eindtoetsen, die worden afgezet tegen de resultaten van soortgelijke scholen of resultaten van toetsen die de groei van leerlingen zichtbaar maken.

De schoolgids bevat ook informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop onderwijstijd wordt benut en de vrijwillige ouderbijdrage. De school kan daar in overleg met de medezeggenschapsraad onderwerpen aan toevoegen. De schoolgids kan ook als praktische vraagbaak gebruikt worden, voor namen, adressen, regelingen, kosten, tijden en data.

In de schoolgids staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag. Een verplicht onderdeel voor de schoolgids is informatie over de klachtenregeling en hoe u die kunt opvragen.

Uitgebreide informatie is te vinden onder “Informatie” in de menu-balk.